การดำเนินการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ข้อปฏิบัติในการดำเนินการขอขึ้นรับใบอนญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา 
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ก่อนปีการศึกษา 2559 ทุกสาขาวิชา ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลในแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู ( คส.01.10 ) ให้ศึกษาจากคู่มือการขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู

                             – ดาวน์โหลดแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู ( คส.01.10 )   

                             – คู่มือการขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู   

ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู
                     ขณะนี้คุรุสภาได้เปลี่ยนระบบใหม่โดยการชำระเงินจะต้องสมัครและยื่นเอกสารต่างๆผ่าน  ระบบ KSP Self Services ของคุรุสภาเสียก่อนตามขั้นที่ 4 ซึ่งจะมีปุ่มให้พิมพ์ใบ pay  ซึ่งสามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทาง คือ 1) ธนาคารกรุงไทย 2) ไปรษณีย์ไทย และ  3) Counter Service (7-11)  


ขั้นตอนที่ 3 ถ่ายสำเนาแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู ( คส.01.10 ) และเอกสารหลักฐานจำนวน 1 ชุด นำส่งคณะครุศาสตร์
                     ทางคณะจะดำเนินการนำส่งข้อมูลในระบบ KSP Bundit ของคุรุสภาให้นักศึกษามาติดต่อขอสำเนาหนังสือนำส่งระบบ KSP Bundit อีกครั้ง 


    ขั้นตอนที่ 4 สมัครและดำเนินการขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครูในระบบ KSP Self Services ของคุรุสภา (ศึกษาคลิปวีดีโอ)

ให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถสมัครสมาชิก KSP Self Service

ให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถดำเนินการได้หลังจากหนังสือนำส่งระบบ KSP Bundit จากคณะครุศาสตร์เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 5 รอรับการแจ้งสำเนาหนังสือนำส่งในระบบ KSP Bundit ของคุรุสภา จากฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์
                     
เมื่อได้รับแล้วให้นำส่งเอกสารทั้งหมดในระบบ KSP Self Services ของคุรุสภา  (ในหนังสือจะมีหมายเลข Upload ของระบบ KSP Bundit ที่มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาให้แก่คุรุสภา)

 

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อนำส่งเอกสารแล้วให้กลับมาตรวจเช็คในระบบ KSP Self Services เป็นระยะเนื่องจากการตรวจสอบเอกสาร
                     
จะถูกตรวจสอบโดยคุรุสภาประจำภูมิลำเนาที่ได้ระบุไว้ในระบบ KSP Self Services ซึ่งอาจแจ้งปัญหาหรือขอเอกสารเพิ่มเติมให้นักศึกษาดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งในระบบและโทรสอบถามตามเบอร์ที่ให้ไว้ในระบบทันที

 

 ขั้นตอนที่ 7 เมื่อคุรุสภาของจังหวัดได้พิจารณาและอนุมัติในระบบ KSP Self Services แล้วคุรุสภาส่วนกลางจะดำเนินการจัดทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป


(ถ้าพบปัญหาให้นักศึกษาติดต่อแจ้งหรือปรึกษา จุดบริการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ED912 )