บุคลากรผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมผลิตครู

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี