บุคลากรสายวิชาการ ระดับครุศาสตร์บัณฑิต

ผู้สอนวิชาชีพครู
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการประถมศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาเกาหลี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชานาฏศิลป์
สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี / ชีววิทยา
สาขาวิชาพลศึกษา