บุคลากรสายวิชาการ ระดับ บัณฑิตศึกษา

ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน