ประวัติความเป็นมา

        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ในนาม “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดอุตรดิตถ์” ในอดีตสถาบันแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาฝึกหัดครูของภาคเหนือ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์, แพร่, น่าน,เชียงราย, ลำปาง และอุตรดิตถ์ ต่อมาภายหลังได้รับการเปลี่ยนชื่อและฐานะมาตามลำดับจนเป็นที่รู้จักดีในชื่อ วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 

        คณะครุศาสตร์ได้รับการยกฐานะขึ้นให้เป็นคณะครุศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ จากการแก้ไขพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู พ.ศ ๒๕๑๘ ให้วิทยาลัยครูสอนได้ถึงระดับปริญญาตรีทั้งสาขาการศึกษา และสาขาอื่นๆจนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๗ จึงได้รับฐานะเป็น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

ตราสัญลักษณ์ประจำคณะ​
สีประจำคณะ​

“สีฟ้า – ขาว”

อัตลักษณ์ (Identity)

ครูดี  มีจิตอาสา  พัฒนาท้องถิ่น  ด้วยวิศวะกรสังคม