ประวัติความเป็นมา

        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ในนาม “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดอุตรดิตถ์” ในอดีตสถาบันแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาฝึกหัดครูของภาคเหนือ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์, แพร่, น่าน,เชียงราย, ลำปาง และอุตรดิตถ์ ต่อมาภายหลังได้รับการเปลี่ยนชื่อและฐานะมาตามลำดับจนเป็นที่รู้จักดีในชื่อ วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 

        คณะครุศาสตร์ได้รับการยกฐานะขึ้นให้เป็นคณะครุศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ จากการแก้ไขพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู พ.ศ ๒๕๑๘ ให้วิทยาลัยครูสอนได้ถึงระดับปริญญาตรีทั้งสาขาการศึกษา และสาขาอื่นๆจนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๗ จึงได้รับฐานะเป็น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

ตราสัญลักษณ์ประจำคณะ​
สีประจำคณะ​

“สีฟ้า – ขาว”

อัตลักษณ์ (Identity)

ครูดี  มีจิตอาสา  พัฒนาท้องถิ่น  ด้วยวิศวะกรสังคม

Latest updates news (2024-07-22 02:59):

funky farms cbd UF5 gummies fake | cbd vape gummy circles cbd | how much cbd gummies are safe ozJ to take | what Q34 is the best cbd gummy for pain relief | TkW hemp bombs cbd gummies max strength | cbd a5G gummies 750 mg reviews | 7tD cbd gummies to calm nerves | cureganics cbd gummies anxiety | mandara dream cbd gummies X7T | cbd gummies yum yum 7Q4 | justcbdstore cbd doctor recommended gummies | twin vpY elements cbd gummies for sale | amazon cbd gummies ziv to quit smoking | do you need a card for cbd vDg gummies | cbd gummies us for sale | do cbd gummies go dA3 out of date | cbd gummies BlN for anciety | can you take cbd gummies iMY while on antibiotics | best rated cbd Ml6 gummies for sleep | did mayim FpD bialik invent cbd gummies | how old PEA to take cbd gummies | mND best sleep with cbd gummies | cbd gummies anxiety p | hightech cbd KSu gummies ingredients | gbt grownmd cbd gummies laura ingraham | cbd gummies for sex l3k drive | drM danny koker cbd gummies website | 1000mg ka3 sugar free cbd gummies | cbd hemp infused gummy 27x bears | liquid gold cbd gummies propietary blend 3Lu | best cbd iRG gummies in california | online sale cbd extract gummies | golf cbd gummy official | is it legal to I9y mail cbd gummies | fundroos official cbd gummies | how long does a cbd gummie x9V last | 100 mg cbd KdM gummy effects | can i take 50 mg of W2h cbd gummies | cbd gummies vitamins low price | cbd gummies free shipping london | PN4 cbd oil sour relax gummies shop online | hazel h5F hills cbd gummies review | how much cbd oil to use for 15 mg x3B gummies | cbd online shop gummies nerds | cbd nicotine blocking Tay gummies | tko gummies cbd cuM 500mg | wia cbd gummies ft myers | cbd gummies show MJB up in drug test | cbd vape cbd scrip gummies | 8iQ amount of thc in cbd gummies