ข่าวการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ประจำปี 2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566

อาจารย์ฐิติมา หิรัญรักษ์ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์วานิสสา จันทรานุสรณ์ และอาจารย์คทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ประจำปี 2566 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ

ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 4 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

Latest updates news (2024-07-22 04:40):

what is keto mPe flu and how long does it last | best Gke herbal meds to fix erectile dysfunction | s0z stay hard during sex | OT4 what is the best rated male enhancement pills | herbs that decrease male efg libido | top energy most effective pills | levels of erectile 6mq dysfunction | roton extreme male mIw enhancement | treatment for psychological ed oIu | side effects of dvx nugenix free testosterone booster | the rocket erectile dysfunction reviews j0w | what helps womens libido Knn | nugenix free oVd testosterone booster reviews | viagra for online sale seniors | cheaper alternatives to cialis kjO | wgc how to increase libido female | anxiety viagra cheap online | does adderal 1by cause erectile dysfunction | tablets doctor recommended walmart prices | what are sildenafil TW7 tablets | Yrz encore erectile dysfunction device | conservative dCT trumpvoters men suffer from erectile dysfunction | erectile dysfunction shp divorce rate study | can you had get plastic surgery on your dick | does fexofenadine cause erectile Cei dysfunction | male natural enhancement produced at harvard a1R university | increase sexual stamina o5O vitamins | female libido enhancer drops Y3f | oRn multiple sclerosis erectile dysfunction | AVM causes impotence erectile dysfunction | can ashwagandha causes erectile dysfunction MhR | rxtra male BWv enhancement liquid | sauerkraut cbd cream viagra | man BWo king male enhancement reviews | black viagra AEG pills 200mg | wTq are sex pills harmful | generic for Fui viagra or cialis | Q66 blood thinner side effects erectile dysfunction | sadhguru on erectile dysfunction rpo | can i take flomax and SOO viagra together | does prednisone help or hurt erectile qHs dysfunction | genuine store bought viagra | sexual arousal free shipping pill | gx pills cbd vape | viagra official delivery today | enzyte peak performance free shipping | rRg bipolar depression erectile dysfunction | dry needling for erectile dysfunction jX2 | definition of cV7 erectil dysfunction | cbd cream drunk erectile problems