ข่าวการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ประจำปี 2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566

อาจารย์ฐิติมา หิรัญรักษ์ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์วานิสสา จันทรานุสรณ์ และอาจารย์คทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ประจำปี 2566 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ

ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 4 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

Latest updates news (2024-04-17 21:43):

how to get a 1Ay viagra prescription online | bulletproof free shipping diet science | roman ed meds review tCp | big sale urple x drug | directions for taking mens 24 7 male enhancement 5D5 | vvc olive oil and garlic for erectile dysfunction | rhino male WDq enhancement pills 2021 | can erectile dysfunction lc0 from diabetes be cured | androgel shelf cbd oil life | cheap generic cialis no 58x prescription | how to make a boy N2u have sex with you | BUS erectile dysfunction ad agency | sex pills 8DW for girls | dDk guys having sex with guys | g9z vacuum pump enlargement increaser | official alpha strong pills | evil root male enhancement ikv pills | high t black genuine | jqQ viagra how much is too much | does taking Iiw viagra have side effects | penis pump really v3E work | UnG viagra generico 50 mg | women like dick online sale | hgh supplements online sale safe | cigarettes XpC causes erectile dysfunction | free QOw porn male masturbation | for sale united healthcare cialis | sildenafil shelf life free shipping | can kombucha help erectile 77n dysfunction | viagra Q02 covid 19 vaccine | urologist viagra online sale | does i4w fever cause erectile dysfunction | mrx male cbd vape enhancement | over the counter eUo medication to increase testosterone | what AxT are the side effects of viagra | tcn time for viagra to work | a natural remedy for S1Y erectile dysfunction | mirena prospecto for sale | NEQ do female libido pills affect birth control | how to get horny rFG female | how to last sdY longer sexually pills | ayurvedic capsule for sale | cbd oil thunderbull productions | cinnamon oil for erectile GC7 dysfunction | does sugar cause erectile dysfunction BrQ | dhea benefits erectile 7zA dysfunction | big sale ledi sex | bigger make big sale penis | amiodarone and viagra official | penile pump 2Tp erectile dysfunction