ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ โดย อาจารย์ฐิติมา หิรัญรักษ์ ผู้ช่วยคณบดี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการตามรูปแบบวิศวกรสังคม

วันที่ 24 มีนาคม 2566

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ โดย อาจารย์ฐิติมา หิรัญรักษ์ ผู้ช่วยคณบดี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการตามรูปแบบวิศวกรสังคม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน คณบดี กล่าวเปิดโครงการ

👉ภาคเช้า – รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ แนวทางในการเตรียมตัวสอบบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทักษะจำเป็น สำหรับครูพันธ์ุใหม่ วิทยากร นายพรชัย จันทะคุณ ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

✨มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ

อาจารย์ ดร.วัฒนา ไตต่อผล

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี)

เพื่อแสดงความขอบคุณที่ท่านเสียสละอุทิศตนเพื่อการศึกษาและวิชาชีพครู

พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับ กรรมการสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

👉อภิปราย หัวข้อเรื่อง ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2565 วิทยากร นายสาโรจน์ ชมสวน นางสาวณัฐนรี ศรีโพธา นางสาวปทิตตา ปิยมนาณิช

คุรุสภาจังหวัดแพร่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

👉ภาคบ่าย : อภิปรายและปฏิบัติการกลุ่ม หัวข้อเรื่อง เรียนรู้เครื่องมือวิศวกรสังคม 5 เครื่องมือ

กลุ่มที่ 1 อาจารย์ ดร.ชลธิดา อุเทศนันท์

กลุ่มที่ 2 อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง

กลุ่มที่ 3 อาจารย์ ดร.ดุษฎี อุปการ

กลุ่มที่ 4 อาจารย์ธนพร สมผดุง

กลุ่มที่ 5 อาจารย์อิสระ ทับสีสด

Latest updates news (2024-04-17 21:39):

is alcohol 6Nu good for blood sugar | insulin 7H0 causes high blood sugar | sudden drops in blood QO7 sugar and gi distress | e57 dangerously low blood sugar range | what a normal blood sugar an VpI hour after eating | O17 natural blood sugar supplements | why does coffee drop my blood FjX sugar | do you get dizzy with high blood sugar um0 | when to Eso test blood sugar time after eating | kCJ coconut water low blood sugar | what makes fasting 8D9 blood sugar high | DNd can walking instantly lower blood sugar | metabolism healthy blood sugar levels job | food that SEo bring blood sugar down fast | what blood sugar is too low to J5X give insulin | blood sugar testing e27 meter without pricking finger | gestational zAq diabetes and low blood sugar readings | RQJ bringing up low blood sugar | average blood sugar Jg5 of 71 | congenital adrenal hyperplasia JlE blood sugar levels | is metamucil good for blood sugar 7jA | apple vs AOc blood sugar | what can i eat to raise blood sugar QSs | blood QML sugar 86 before dinner | what happens gyF to someone with high blood sugar | typical blood sugar levels diabetes kz1 | is jasmin rice raise blood I1x sugar | does taking LKX prednisone affect blood sugar | will sweet and Lpl low raise blood sugar | what happens when blood sugar levels are d74 low | v3w average blood sugar over month | OR4 could high blood sugar make you dizzy | will pickled Jw5 okra lower blood sugar | how to fC1 best check blood sugar | signs BII of high blood sugar in women | my oDw blood sugar crashes after i eat noodles | what smoothie T9C is good to lower blood sugar | does low blood k8s sugar make you shake | 6eR blood sugar range normal after meal | Hv4 how to lower your sugar blood level | oxU can you change you blood sugar reading in a month | does testosterone injections affect blood sugar OC8 | does OoA sugar affect low blood pressure | normal blood sugar 1QN levels 50 year old man | frozen lemon to lower blood sugar OYW | blood sugar ATO level before food | blood sugar mTb levels uk mmol l | 8xx normal blood sugar for diabetics | health benefits of bEP blood sugar levels | UMO how are blood sugar levels regulated by hormones