ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ โดย อาจารย์ฐิติมา หิรัญรักษ์ ผู้ช่วยคณบดี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการตามรูปแบบวิศวกรสังคม

วันที่ 24 มีนาคม 2566

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ โดย อาจารย์ฐิติมา หิรัญรักษ์ ผู้ช่วยคณบดี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการตามรูปแบบวิศวกรสังคม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน คณบดี กล่าวเปิดโครงการ

👉ภาคเช้า – รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ แนวทางในการเตรียมตัวสอบบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทักษะจำเป็น สำหรับครูพันธ์ุใหม่ วิทยากร นายพรชัย จันทะคุณ ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

✨มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ

อาจารย์ ดร.วัฒนา ไตต่อผล

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี)

เพื่อแสดงความขอบคุณที่ท่านเสียสละอุทิศตนเพื่อการศึกษาและวิชาชีพครู

พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับ กรรมการสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

👉อภิปราย หัวข้อเรื่อง ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2565 วิทยากร นายสาโรจน์ ชมสวน นางสาวณัฐนรี ศรีโพธา นางสาวปทิตตา ปิยมนาณิช

คุรุสภาจังหวัดแพร่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

👉ภาคบ่าย : อภิปรายและปฏิบัติการกลุ่ม หัวข้อเรื่อง เรียนรู้เครื่องมือวิศวกรสังคม 5 เครื่องมือ

กลุ่มที่ 1 อาจารย์ ดร.ชลธิดา อุเทศนันท์

กลุ่มที่ 2 อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง

กลุ่มที่ 3 อาจารย์ ดร.ดุษฎี อุปการ

กลุ่มที่ 4 อาจารย์ธนพร สมผดุง

กลุ่มที่ 5 อาจารย์อิสระ ทับสีสด

Latest updates news (2024-07-22 04:34):

male MhM enhancement pills ebay | free samples Fpu of viagra | dicks side by side EIn | viagra and genuine peyronies | how to mh8 relieve yourself sexually | how to make viagra work ikC faster | wKD how to get a bigger flaccid penis | long time in wbe bed | l YWK arginine help erectile dysfunction | shape cbd oil enhancer | online sale gas supplements | sex enhancing yoga cbd oil | scorpion male enhancement pill review swd | erectile dysfunction book pdf MMG | los viagras de eMo michoacan | which is the MSX best male enhancement pills | low libido in men XC9 over 50 | penis side online shop | new male enhancement cbd oil | libido doctor recommended booster supplement | how can wbh u last longer in bed | average male VCn penius size | vitamins for sexual performance j5J | rhinos sex low price | does cell spa A8I erectile dysfunction reallly work | what is the number vg1 one male enhancement pill | viagra para hombre amazon 0mo | big sale generic viagra connect | is toothpaste good for erectile dysfunction 0Qq | how can i make my sex life u5o better | make my pennis grow RQF | women sex 6pD with women | orn most effective long time | 6xB how to give good sex to a woman | for sale magic honey viagra | dapovar testimonials official | how long before sex should i take cialis w8z | all natural pills for extreme erectile dysfunction jrc scientifically researched | viagra low price azulzinho | for sale ed nitric oxide | best way to cure ed Ovm | viagra sat?n al doctor recommended | vydexafil ultra genuine | male sex medicine cbd vape | for sale iracetam gnc | sex tips for tamil U51 | does blood pressure OVT medicine cause erectile dysfunction | omega 6 erectile dysfunction VBU | generic viagra target online shop | black men with big gyv cocks