ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพื่อนาเสนอผลการดำเนินการตามรูปแบบวิศวกรสังคม นักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันที่ 25 มีนาคม 2566

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพื่อนาเสนอผลการดำเนินการตามรูปแบบวิศวกรสังคม นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคเช้า อภิปรายและปฏิบัติการกลุ่ม หัวข้อเรื่อง เสริมทักษะการท างานร่วมกับ

ชุมชนเครื่องมือ วิศวกรสังคม 5 เครื่องมือ

กลุ่มที่ 1 อาจารย์ ดร.ชลธิดา อุเทศนันท์

กลุ่มที่ 2 อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง

กลุ่มที่ 3 อาจารย์ ดร.ดุษฎี อุปการ

กลุ่มที่ 4 อาจารย์ธนพร สมผดุง

กลุ่มที่ 5 อาจารย์อิสระ ทับสีสด

ภาคบ่าย อภิปรายและปฏิบัติการกลุ่ม หัวข้อเรื่อง การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการ

ปฏิบัติงานเพื่อสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน

กลุ่มที่ 1 อาจารย์ ดร.ชลธิดา อุเทศนันท์

กลุ่มที่ 2 อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง

กลุ่มที่ 3 อาจารย์ ดร.ดุษฎี อุปการ

กลุ่มที่ 4 อาจารย์ธนพร สมผดุง

กลุ่มที่ 5 อาจารย์อิสระ ทับสีสด

สะท้อนการถอดบทเรียน และประเมินโครงการ

โดย คณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Latest updates news (2024-04-17 20:04):

natural testosterone enhancement pills from shark tank fzu | injection to treat erectile K06 dysfunction | zinc jgi deficiency erectile dysfunction | cheap PQ2 alibaba sexual manufacturers | what does a boner feel like Nsd | magnesium male JtN enhancement pills | x02 can shilajit cause erectile dysfunction | arginine citrulline I6i erectile dysfunction | what is the average size penus for QA7 a man | coconut ain water for erectile dysfunction | big cock growing official | i 0dn love my dick | viagra sports most effective performance | edicare u2L coverage for erectile dysfunction | foods faC to increase male fertility | vagus nerve and OYr erectile dysfunction | how to MRd make your pennis bigger naturally | red kfH lips premium male enhancement | generic YOA cialis 20mg online | how to do long hSc time sex | doctor recommended viagra shoppers | what testosterone boosters really work XGV | erectile dysfunction meaning in urdu ENp | rostate revive reviews official | does BSF viagra give you headaches | vitamins for sexual DWb stamina | online shop lime erectile dysfunction | 100mg eMK viagra for sale | 4nf genix male enhancement 10 pack | sex free shipping porn pills | FYg does yoga help erectile dysfunction | length extender penis doctor recommended | viagra dosage after fJ3 prostatectomy | erectile dysfunction clinics Y1i in milwaukee | cock official enlargment | herbal online sale viagra fda | D39 viagra tablet price in india 2021 | OX0 strongest test booster 2016 | free trial fem women | alphamale official performance | sex enhancement pills for male GcJ in india | about MPr manforce tablet in hindi | best coq10 for erectile wPB dysfunction | dr oz kSG vitamins for men over 50 | uKO all uatural male enhancement supplement | full doctor recommended length sex | cardio ILF improves erectile dysfunction | male enhancement products that Tei have long jack in them | irexis online shop ingredients | RdO erectile dysfunction lil float genius