ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาครูสู่การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

วันที่ 26 มีนาคม 2566

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาครูสู่การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน คณบดี

กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษา

ภาคเช้า : อภิปรายและปฏิบัติการกลุ่ม การจัดการชั้นเรียน

กลุ่มที่ 1 คุณครูกฤษณา คิดดี

กลุ่มที่ 2 คุณครูประภาพร วิชญศาสตรา

กลุ่มที่ 3 อาจารย์ ดร.บรรจง เชื้อเมืองพาน

กลุ่มที่ 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีสิทธิ์ ปัญญายง

กลุ่มที่ 5 อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ รักธรรม

กลุ่มที่ 6 อาจารย์ ดร.ศุภราภรณ์ ทองสุขแก้ว

กลุ่มที่ 7 อาจารย์วานิสสา จันทรานุสรณ์

กลุ่มที่ 8 อาจารย์บัญชา ศรชัย

ภาคบ่าย : อภิปรายและปฏิบัติการกลุ่มการจัดการชั้นเรียน (ต่อ)

กลุ่มที่ 1 คุณครูกฤษณา คิดดี

กลุ่มที่ 2 คุณครูประภาพร วิชญศาสตรา

กลุ่มที่ 3 อาจารย์ ดร.บรรจง เชื้อเมืองพาน

กลุ่มที่ 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีสิทธิ์ ปัญญายง

กลุ่มที่ 5 อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ รักธรรม

กลุ่มที่ 6 อาจารย์ ดร.ศุภราภรณ์ ทองสุขแก้ว

กลุ่มที่ 7 อาจารย์วานิสสา จันทรานุสรณ์

กลุ่มที่ 8 อาจารย์บัญชา ศรชัย

นักศึกษานำเสนอและถอดบทเรียนของตัวแทนแต่ละกลุ่ม

ประธานกล่าวสรุปโครงการและพิธีปิดโครงการ

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์