ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานาฎศิลป์ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการแสดงรำเดียวรำคู่มาตรฐานทางด้านนาฎศิลป์ไทย

วันที่ 24 มีนาคม 2566

สาขาวิชานาฎศิลป์ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการแสดงรำเดียวรำคู่มาตรฐานทางด้านนาฎศิลป์ไทย ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

🌷การสอบรำเดี่ยว/รำคู่ มาตรฐาน ทางด้านนาฏศิลป์ไทย โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คน ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย และดนตรีไทย ได้แก่ อาจารย์ ดร.รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ เข้มแข็ง ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง อาจารย์ ดร. ชวลิต สุนทรานนท์ และอาจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ ปันดอนตอง เป็นผู้ให้คะแนนและข้อเสนอแนะ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม FMS 102 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Latest updates news (2024-04-17 20:38):

does tren cause erectile zIW dysfunction | increase R6F libido in women naturally | ways for guys to last lTz longer in bed | how to KpJ do long sex | best site for U7N generic viagra | 8Gq can you take 2 viagra in a day | best viagra 4I4 for men in usa | ower p pills 6nP review | sex stamina official exercise | man oil doctor recommended 1 | free trial doxycycline erectile dysfunction | viagra anxiety pfizer company | genital online sale wart strains | aHk how many viagra is too much | cbd oil great hard sex | vasoplex pills cbd oil | can bad teeth cause D14 erectile dysfunction | how to treat 54v mental erectile dysfunction | Hbj viagra vs cialis vs sildenafil | current add erectile dysfunction ad on cPA howard stern show | erectile dysfunction htn treatment centers | premature ejaculation 507 and erectile dysfunction | do rhino pills really work ugz | side effects OyC of male enhancemet pills | viagra cbd vape resepti | PDa sex positions height difference | long lasting GgF sex pills | nDb best sexual enhancement pills | how to use aloe vera and honey for male 5kn enhancement | cock tongue big sale | libido most effective enhancer gel | how to be good on top during sex sEO | mx 72 pill official | how trW to take cialis for best results | celery juice 3ec erectile dysfunction | does viagra slow bl1 ejaculation time | big dog male 5uK enhancement pills | magnum rx online shop pills | erectile dysfunction jkE treatment in nigeria | is fish oil good for erectile Dt5 dysfunction | do n50 viagra give you a headache | glycine official erectile dysfunction | nitric oxide cream GX9 for erectile dysfunction | natural supplements for women yaI | erythromycin oral cbd oil | sex czw on snapchat codes | best male W2L enhancement reddit | sex big woman online sale | vxl Xii male enhancement reviews | pure natural plant viagra yYB 200mg