ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานาฎศิลป์ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการแสดงรำเดียวรำคู่มาตรฐานทางด้านนาฎศิลป์ไทย

วันที่ 24 มีนาคม 2566

สาขาวิชานาฎศิลป์ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการแสดงรำเดียวรำคู่มาตรฐานทางด้านนาฎศิลป์ไทย ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

🌷การสอบรำเดี่ยว/รำคู่ มาตรฐาน ทางด้านนาฏศิลป์ไทย โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คน ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย และดนตรีไทย ได้แก่ อาจารย์ ดร.รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ เข้มแข็ง ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง อาจารย์ ดร. ชวลิต สุนทรานนท์ และอาจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ ปันดอนตอง เป็นผู้ให้คะแนนและข้อเสนอแนะ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม FMS 102 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Latest updates news (2024-07-22 03:26):

chill cbd gummies TzH reddit | royal D3w cbd gummies for kids | cbd gummies cbd cream asheville | delta 8 thc gummies Qeg vs cbd gummies | cannagenix cbd gummies official | 24k 4Le cbd gummies review | jeopardy host mayim bialik cbd gummies QQJ | are cbd 5pL gummies haram | cbd gummies in cSO ga | cbd gummies near 9Ca zions crossroads va | best cbd gummies xeC dosage for teenage girl | cheef botanicals cbd gummy cubes Ghw | cbd low price gummies for | UzT where to buy condor cbd gummies | qfh cbd gummy reviews for anxiety | cbd gummies for cNK back pain | cbd gummies sold at circle rVk k | captain Ysj cbd gummies for sale | rethink cbd gummy 9cD drops | wyld cbd gummies blackberry lBD | shark tank liberty URk cbd gummies | cbd gummies what do Idk they do | cbd full spectrum 3BE gummies cost | cbd gummies aSJ bio lyfe | cbd gummies for 5xS diabetic neuropathy | plus tm cbd gummy wX5 | 3000 4oa mg cbd gummies | gnc cbd gummies near me pCv | how long does a 10 mg ImJ cbd gummy last | chill gummies cbd infused yO3 mini fruits 150mg | order pure cbd gummies aOD | cbd gummies for sale in largo eit fl | puur cbd gummies kaT 500mg reviews | cbd gummies online shop proleve | cbd thc loB gummies for relaxation | cbd edibles gummies turners Dik falls ma | are cbd gummies bad aER for your heart | smilz cbd broad spectrum orn gummies review | vortex cbd gummies 937 reviews | 9LO buy cbd hemp gummies | dAu cbd gummies for gastritis | how many cbd gummies will 7B5 help back pain | cbd gummies that help you stop smoking Lsn | joy organics lUv cbd gummies for pain | Yir cbd gummies for lung health | unabis cbd gummies review sU2 | 20mg gummies online sale cbd | online sale cbd gummies diversity | strongest cbd 0Dj gummies near me | best wholesale cbd gummies edibles Svf