ข่าวงานวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประกาศรับสมัครส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 เพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการเดิมภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นภายในวันที่ 9 เมษายน 2566
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานวิจัยได้ที่ http://www.onec.go.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพมหานคร โทร 0 2668 7123 ต่อ 1319 และ 1317