ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 เพื่อทบทวน ติดตาม ภาระงานของนักศึกษาชั้นปี 1

ในการนี้อาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยงได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

+4