ข่าวกิจกรรม

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อการรักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2566

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์

เพื่อการรักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา

ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล,

อาจารย์ ดร.ภูริเดช พาหุยุทธ์ เป็นวิทยากรในการจัดอบรม

โดยมี อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะครุศาสตร์เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

ณ เนเชอรัล ปาร์ค เดอ วังทอง จังหวัดพิษณุโลก