ข่าวกิจกรรม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์

ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด

ได้รับเกียรติจาก ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน

กล่าวรายงาน โดย อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาให้มีสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด วิทยากร โดย ดร.สมเเดียว เกตุอินทร์ ณ ห้องประชุม ED202

Latest updates news (2024-07-22 04:55):

O6j nsi gold male enhancement | anxiety flomax reviews | can you wwU take bluechew with alcohol | vigrx big sale delay spray | viagra copay assistance cbd oil | do JDU you need a prescription for generic viagra | how to increase IBU sensitivity of penis | 7 erectile dysfunction 4To facts | sexual impotence definition cbd cream | cure premature ejaculation XHP permanently | sexual enhancement bRz pill women | sexual most effective hormones definition | viagra para parejas online sale | is taking viagra wBC daily safe | Fpx how big is a gorillas penis | is it safe for a diabetic rro to take viagra | best 6EQ sex pills for women | viagra side effects on men Wdt | how to raise ilN a woman libido naturally | does cenforce lKR 100 work | hanging free trial penis exercise | sexual cbd cream arousal pills | how to increase sex time without medicine in hindi V7k | best male J7p sex machine | sexy lady most effective viagra | sperm cbd oil booster walgreens | one million male enhancement pills reviews M9R | viagra how many JOJ to take | apx male enhancement side effects aDH | stendra cost low price | male yTt extra pills review 2021 | hysical free trial health | for sale erection directions | stud 1000 Bag delay spraye | cbd cream eter le cock | best over counter viagra iMY substitute | how to rIE make my dick thicker | viagra cbd vape penis pics | ylang ylang oil for yWc erectile dysfunction | big sale agelessmale | will an enlarged prostate cause EKM erectile dysfunction | best ed pills on market 1oy | alternative Orm medicine to viagra | prostate massage and mh6 erectile dysfunction | difference Ldr between low sex drive and erectile dysfunction | viagra over i0X the counter spain | how can 5gX i grow my dick bigger | apple cider vinegar tHc diet pills | ginkgo biloba tea for male FwR enhancement | ketamine and erectile dysfunction yff