ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาตร์ จัดงาน มอบวุฒิบัตร ให้กับคณาจารย์ ที่เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด

วันที่ 1 สิงหาคม 2566

คณะครุศาตร์ จัดงาน มอบวุฒิบัตร ให้กับคณาจารย์ ที่เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด

ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงาน กล่าวเปิดรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดงานโดย อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน

คณบดีคณะครุศาสตร์

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ อาคาร 10

Latest updates news (2024-07-22 04:51):

purekana cbd gummies Ac5 quit smoking | Ymx mixing cbd gummies and weed | cbd gummies to calm dogs KsR | Cqa holistic health cbd gummies | cbd oil 10mg gummies cbd | 200 mg cbd Nid gummies reviews | koi cbd sour gummies 60a | how long for 0Fb cbd gummies to work | how long foes cbd gummies take to kick in gs6 | cbd gummies vey 20mg strength | YrO how to make cbd gummies recipe | big sale sharktank cbd gummies | bumble 3TA cbd gummies review | is cbd oil stronger than cbd J2b gummies | cannabis Wxn cbd gummy bears | cbd gummies g3Y and type 2 diabetes | whats the difference between hemp 6rR gummies and cbd gummies | onris 65T cbd gummies review | cbd gummies for children uk mFV | official daytime cbd gummies | can you mix alcohol with 7Ko cbd gummies | cbd gummies IrV illegal in nj | cbd gummy 17f bear 12 pack | pharma cbd K64 gummies review | cbd gummies sLv glendale az | online shop asteroid gummies cbd | what cbd gummy is xWc best for sleep | JVQ my soul cbd sleep gummies | doctor recommended goldline cbd gummies | cbd gummies highline wellness yMo | cbd cbd vape gummies medmen | smoking cbd dV2 vs gummies | alex trebek and 4lH cbd gummies | how many milligrams of Nto cbd gummies | cbd gummies for ed amazon Tde | hemp bomb cbd 1MM gummies | N1W megyn kelly dr oz cbd gummies | cbd gummies pittsburgh online shop | effects of 8Ac cbd gummies | herbs for life HXJ cbd gummies | condor cbd gummies and ree drummond nQ5 | what are the best cbd gummies for 4GB tinnitus | cbd gummies full spectrum JiM hemp bombs | smilz cbd gummies side 3hl effects | do cbd l9I gummies work for smoking | gDB cbd gummies detox lungs | cbd gummies for ty7 pennis growth | chaos crew Q8b cbd gummies | Tqc platinum cbd 500mg gummy bears | vegan cbd gummies uk FyA