ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาตร์ จัดงาน มอบวุฒิบัตร ให้กับคณาจารย์ ที่เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด

วันที่ 1 สิงหาคม 2566

คณะครุศาตร์ จัดงาน มอบวุฒิบัตร ให้กับคณาจารย์ ที่เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด

ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงาน กล่าวเปิดรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดงานโดย อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน

คณบดีคณะครุศาสตร์

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ อาคาร 10