ข่าวการศึกษาข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัล ผลงานดีมาก ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ในโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครีอข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชื่อโครงการ “การพัฒนาเครือข่ายครูปฐมวัยด้วยรูปแบบ e-CLIP โดยใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเพลงเป็นฐาน” ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์