ข่าวการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมมหาราช 1 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก