ข่าวการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และมีการพัฒนา ตนเองเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สอดคล้องกับสมรรถนะ วิชาชีพทั้งยังจัดให้มีพี่เลี้ยงสามารถให้คำปรึกษาแนะนํา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

🔥 ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

🔥อนึ่งขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านเข้าร่วมการปฐมนิเทศ

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

🔥ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ

Microsoft Teams :: https://sites.google.com/uru.ac.th/eduuru/หนาแรก

ปฐมนิเทศโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงขั้นตอนรายละเอียดของการอบรม

😍ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft teams

>>Link เข้าระบบออนไลน์<<

Latest updates news (2024-04-17 20:54):

why is trump such BbD a dick | wives dealing with 6qf erectile dysfunction | cialis amazon anxiety | antipsychotics that cause X2T erectile dysfunction | steve harvey and dr phil offered erectile dysfunction Ffd pills showed on drphil show | male sRN enhancement products at walgreens | penis size official percentage | genuine testofen review | how is viagra administered eoO | FY9 can guaifenesin affect erectile dysfunction | can you take viagra 4wm with atenolol | dementia and erectile dysfunction tK9 | fxG alpha strike male enhancement reviews | natural testosterone enhancement pills shark tank 2AB | extenze aTv male enhancement commercial | can EO7 a cyst cause erectile dysfunction | can turmeric cHi help with erectile dysfunction | how to last WMT longer in bed man | erectile dysfunction from spinal YGb injury | 1Cu how to lengthen your penis | can i use retin a everyday pyz | what is the best treatment yMu for ed | kangaroo womens most effective pill | ower penis free trial | toro genuine viagra | bluechew price cbd cream | how to grow ynU my penis naturally | single Sz0 dose male enhancement 2019 | whats the best erectile dysfunction nKF pill | is there different strengths of vov viagra | boner types online sale | how to make dick dv7 soft | gay male erection free trial | viagra 1Fl y presion alta | viagra increase 7Rg blood flow | rhino black 3k 3000 male enhancement performance pill 41h capsule | does PH9 duloxetine cause erectile dysfunction | longer genuine sex pill | male edging free shipping techniques | remix free shipping 500mg tablet | viagra and cbd cream tums | anxiety viagra bad effects | erectile dysfunction big sale resources | big sale roduce more semen | is occasional 3Sj erectile dysfunction normal | colas erectile genuine pills | female sexual xP1 enhancement pills kitty kat | stick shift male enhancement pills FXz | max hard male enhancement GDm | can a DzQ healthy man take viagra