ข่าวประชาสัมพันธ์ครูรัก(ษ์)ถิ่น

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อรับทุนการศึกษา ตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2567