รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ : วันที่ 10-20 ตุลาคม 2566
ลงทะเบียน >>http://obec.bsru.ac.th<<
>> คู่มือการลงทะเบียน : https://obec.bsru.ac.th/…/def…/files/Manual_Register.pdf

 เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ❤️

> รุ่นที่ 1 : 4-5 พฤศจิกายน 2566 (ณ จังหวัดแพร่) รับจำนวน 100 คน
> รุ่นที่ 2,3 : 11-12 พฤศจิกายน 2566 (ณ จังหวัดอุตรดิตถ์) รับจำนวน 350 คน
> รุ่นที่ 4 : 18-19 พฤศจิกายน 2566 (ณ จังหวัดน่าน) รับจำนวน 100 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม
> ครูไม่มีวิทยฐานะ , ครูผู้ช่วย , ครูผู้มีวิทยฐานะ
> ครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป. , สพม. , แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก
> ครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รับจำนวน 550 คน
ฟรี >> ค่าลงทะเบียน , อาหารกลางวัน อาหารว่าง , เอกสารประกอบการอบรม , เกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม (สพฐ.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม : 24 ตุลาคม 2566
ปฐมนิเทศออนไลน์ (Ms Teams) 29 ตุลาคม 2566