ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ประจำปี 2566 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 คณะครุศาสตร์ และศูนย์ส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ประจำปี 2566 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Module 2 : การแลกเลี่ยนเรียนรู้ ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC) และการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

Latest updates news (2024-07-22 04:34):

aspergers and low blood u5b sugar | oB5 when is your blood sugar lowest | v2g blood sugar 109 after eating | can KJs steroid cream cause high blood sugar | YYO does cinnamon control blood sugar | 125 j0B blood sugar 10 minutes after eating | can nyquil raise your hWT blood sugar | high XdP blood sugar and back pain | typical signs and symptoms of a HHi low blood sugar include | can pain raise gto your blood sugar | XRb is 185 blood sugar levels high | medications Uhy cause low blood sugar | foods that g77 stop blood sugar spikes | high blood sugar 3b0 cause high alt | can candy lower blood sugar D31 | does shrimp raise your blood sugar nEV | acv T8N for blood sugar control | is squash good for OX4 high blood sugar | F4O accu chek blood sugar meter | blood sugar ywx test preparation | 8M1 blood sugar levels information | blood sugar level of 115 rPd | blood sugar djx level 201 | will potato chips raise your TVF blood sugar | do need to change needle on blood sugar monitor NhM change | low zS2 blood sugar during illness | iF7 normal blood sugar level in 1980 | do pearls raise blood Hxu sugar | blood sugar 2Yp spike after fasting | is it tIc bad having blood sugar when pregnant | XL4 why is tequila good for blood sugar | blood sugar YbW level 200 before eating | foods to eat when gDU blood sugar elevated | blood sugar high in the morning only itJ | does high blood sugar cause eli high triglycerides | drug that helps DTB control blood sugar | vo8 regular blood sugar for adults | coconut Ngr oil for high blood sugar | unexplained blood sugar spike and sepsis XHA | pain from high blood ROM sugar | opb did sids babies die of low blood sugar | low hBn blood sugar symptoms and levels | diabetes normal blood SBX sugar after a meal | blood sugar PIb makes me tired | xylitol benefits IF1 not affect blood sugar levels dental | my blood sugar is high how can i rsn lower it | low blood sugar can mimic a seizure TSz | does rSs low blood sugar cause tremors | do vwk vapes increase blood sugar | low blood sugar LXw prevention diet