ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ประจำปี 2566 ณ จังหวัดแพร่

วันที่ 24 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดแพร่ ห้องประชุมมุกดาหาร โรงเรียนนารีรัตน์

คณะครุศาสตร์ และศูนย์ส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ประจำปี 2566

Module 2 : การแลกเลี่ยนเรียนรู้ ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC) และการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)