ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ประจำปี 2566 ณ จังหวัดน่าน

วันที่ 24 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดน่าน ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

คณะครุศาสตร์ และศูนย์ส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ประจำปี 2566

Module 2 : การแลกเลี่ยนเรียนรู้ ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC) และการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

Latest updates news (2024-07-22 04:39):

can W9y apples raise your blood sugar | aRy can dupixent cause high blood sugar | i high blood sugar in the U7M morning | testing blood sugar 6PW first thing in the morning | how long until metformin lowers blood NjO sugar | type 1 normal gmS blood sugar levels | blood sugar Ha1 high after drinking alcohol | dr michael mosley blood sugar diet in bVs detail | samsung galaxy watch QRP 4 blood sugar monitor | can working wA0 out lower blood sugar | blood sugar too high MkL and too low | health qB9 article on low blood sugar | 14 signs your blood sugar wvs is high | blood sugar 307 after eating XQ0 | what causes blood l4s sugar to rise when not eating | low blood sugar levels PtI dangerous | can non sqc diabetics have high blood sugar | is oKj 91 a good blood sugar | low kgn blood sugar before colonoscopy | what organ increases blood Qy3 sugar with age | how does fiber Ma7 lower blood sugar | how does it feel when fwt your blood sugar is high | KtP disease that cause blood sugar regulation | does sorbitol spike j0G blood sugar | does honey control blood sugar ekB | does low blood sugar cause Xgm hypothermia | FvD type 1 diabetes ketones with normal blood sugar | cvs over the counter blood sugar bQF test | normal blood uXI sugar levels during pregnancy | cherries good dDQ for blood sugar | is baking AUA soda good for lowering blood sugar | controls 4Ou level of sugar in blood | low price sugar blood chart | what mUP unit of measurement is used for blood sugar | why fasting blood sugar high i0L | how to stable Ukr blood sugar | blood Wxq sugar 153 in the morning | pecan pie does it raise your blood dDj sugar a lot | low blood sugar right after eating OJO | 9HA what medicines cause low blood sugar | how low is too low for blood zYQ sugar levels | realistic l6c blood sugar levels | blood sugar solutions supplements 563 | c1Q eat foods that lower blood sugar | 0P6 can glucosamin raise blood sugar to rise | blood 18n sugar reading 198 | diabetic high blood sugar levels anr chart | diabetes Yis when to test blood sugar after eating | PmI high blood sugar levels in diabetics | a term that vi7 means high blood sugar