ข่าวประชาสัมพันธ์ครูรัก(ษ์)ถิ่น

ขยายกำหนดการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการรับทุนการศึกษา ครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2567

ตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2567