ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ครูรัก(ษ์)ถิ่น

กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ครูปฐมวัย“ความหวังของแผ่นดิน” เพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2567

Read More
ข่าวการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ครูรัก(ษ์)ถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ครูปฐมวัย “ความหวังของแผ่นดิน” ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติม

Read More
ข่าวการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ครูรัก(ษ์)ถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ครูปฐมวัย “ความหวังของแผ่นดิน” ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2567

Read More
ข่าวการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ที่ลงพื้นที่โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๕

Read More
ข่าวการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

>> เชิญชวนคณะครู << เข้าร่วมการอบรม"โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ"Module 1 : การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

รับสมัครผ่านระบบออนไ

Read More
ข่าวการศึกษาข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัล ผลงานดีมาก ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ในโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครีอข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชื่อโครงการ “การพัฒนาเครือข่ายครูปฐมวัยด้วยรูปแบบ e-CLIP โดยใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเพลงเป็นฐาน” ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Read More
ข่าวการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมมหาราช 1 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Read More